działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Linia kolejowa nr 1, odc. Częstochowa – Zawiercie

W dniu 22.01.2018 r. Firma Elkol podpisała umowę z Biurem Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.2-6 „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie

Zakres prac objętych przedmiotem umowy to:

  • Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza dla branży:
    – torowej od stacji Częstochowa Os do stacji Poraj (torowa wraz z odwodnieniem),
    – peronowej (budowlana wraz z małą architekturą),
    – sieci trakcyjnej,
  • uzyskania wszelkich wynikających z przepisów prawa: opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń w tym także zapewnienia na etapie projektowania właściwego odzwierciedlenia w dokumentacji projektowej postanowień PFU,
  • pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Umowy wraz z wszelkimi pracami i świadczeniami towarzyszącymi, mającymi na celu ich kompletne i należyte wykonanie, jak i kompletne i należyte wykonanie Kontraktu Głównego.
Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17