działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Budowa nowej infrastruktury kolejowej w rejonie Bór Dolny

„Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń dla inwestycji pn. „Budowa nowej infrastruktury kolejowej w rejonie Bór Dolny do rekultywacji terenu CTL Maczki – Bór”

Zakres prac objętych przedmiotem umowy to:

 • uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i innych decyzji admiracyjnych i dokumentów oraz warunków technicznych pozwalających na prawidłowe wykonanie projektów oraz umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę dla Inwestycji,

 • wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z oceną stanu technicznego poszczególnych elementów, niezbędnej do dalszych prac projektowych,
 • wykonanie dokumentacji geotechnicznej określającej warunki posadowienia obiektów budowlanych na zrekultywowanym terenie,
 • projekt budowlany i wykonawczy:
  – zagospodarowania terenu,
  – nowego układu torowego,
  – srk,
  – systemu zabezpieczenia wagonów przed wykolejeniem,
  – dwóch ramp rozładowczych,
  – przebudowy rurociągu wody technologicznej 2x<l) 600,
  – nowego przepustu dla rurociągu wody technologicznej 2x<l) 600,
  – budowy myjni wagonów,
  – instalacji wod-kan i technologicznych myjni wagonów,
  – instalacji elektrycznych, energetycznych oraz oświetlenia ramp, myjni wagonów i drogi technologicznej,
  – drogi dojazdowej technologicznej,
  – odwodnienia terenu,
  – przedmiary robót dla poszczególnych branż,
  – kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż,
  – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż,
  – inne opracowania niezbędne do uzyskania dokumentów formalno – prawnych koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę,

  – uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na realizację Inwestycji,

  – pełnienie nadzoru autorskiego,
  – wykonanie dokumentacji powykonawczej technicznej i geodezyjnej.

Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17