działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Rewitalizacja linii 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie

Elkol , działając na zlecenie Track Tec Construction Spółką z o.o., wykona kompleksowe prace projektowe dla zadania pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”. Zakres prac objętych przedmiotem umowy to m.in:

 • wykonanie projektów wykonawczych wraz z dokonaniem w zakresie niezbędnym dla tego celu inwentaryzacji w terenie,
 • wykonanie aktualizacji projektów budowlanych i map do celów projektowych jeżeli zajdzie taka potrzeba,
 • wykonanie projektów czasowej i docelowej organizacji ruchu,
 • aktualizacja niezbędnych opinii, warunków technicznych , uzgodnień i decyzji administracyjnych,
 • wykonanie wielobranżowej dokumentacji powykonawczej,
 • wykonanie niezbędnych opracowań do certyfikacji i weryfikacji WE,
 • uzgodnienie na etapie projektowania projektów wykonawczych ( przed ich zatwierdzeniem przez ZOPI) z jednostką notyfikowaną wskazaną przez Wykonawcę,
 • wykonanie projektów fazowania robót srk oraz opracowanie schematów do regulaminów technicznych stacji dla poszczególnych faz,
 • skompletowanie wymaganych dokumentów w przypadku konieczności uzyskania ewentualnych odstępstw od przepisów obowiązującego prawa oraz regulacji Zamawiającego,
 • opracowanie Programu Zapewnienia Jakości dla zakresu prac projektowych,
 • opracowanie notatek dla przeprowadzenia oceny potencjalnego wpływu zmian technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczeństwo systemu kolejowego oraz analizę ryzyka (procedura SMS),
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów będących w kompetencji biura projektowego, a niezbędnych Wykonawcy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
 • wykonanie projektu „Strategii utrzymania Systemów i urządzeń”,
 • opracowanie operatu dendrologicznego,
 • nadzór autorski,
 • opracowanie wielobranżowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla zakresu objętego umową.

Prace zostaną zrealizowane w terminie 28 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17